Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Boklådor mot intolerans

Sammanfattning

Vi yrkar på att förskolor i Borås stad ska arbeta med litteratur som är normkritisk, för att öka toleransen bland den generation som idag håller på att utvecklas och som sedan kommer vara med och påverka vårt samhälle

Beskrivning

Rasism och intolerans är än idag en del av samhället. Detta visar sig inte minst genom att högerextrema partier växer både i Sverige och flera andra europeiska länder, samt att hatbrott fortsatt är en vanligt förekommande företeelse i Sverige. Det vanligaste motivet är och har länge varit rasism, följt av sexuell läggning. Med detta i åtanke är det oerhört viktigt att arbeta aktivt för att motverka rasism och intolerans på alla nivåer och på så sätt skapa ett öppet samhällsklimat där alla inkluderas. I regeringsformens första kapitel, andra paragraf står: ”Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person”. Att kommunen tar ansvar för att arbeta förebyggande för att motverka intolerans av olika slag torde därför vara en självklarhet. 

Enligt en rapport presenterad av den statliga myndigheten Allmänna arvsfonden uppfattar barn etniska skillnader redan då de är 3-4 år gamla. Vid ungefär samma tid uppstår medvetenhet om de olika könen. Hur barn reagerar på människor med annorlunda utseende än det egna påverkas i hög grad av vuxnas attityder. Med anledning av detta föreslår vi att åtgärder mot rasism och intolerans påbörjas redan i förskolan. Ett sätt att arbeta med detta i förskolan kan vara genom litteraturen. Genom att arbeta med normkritiska böcker skapas en förståelse och inkluderande syn hos barnen. Därför vill vi att förskolor enkelt får tillgång till och uppmuntras att arbeta med sådan litteratur. Detta kan genomföras i samarbete med bibliotek som kan tillhandahålla lådor med böcker som passar ändamålet. 

Detta arbete förankras i förskolans läroplan där det står att förskolan ska arbeta för att barnen utvecklar:

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, 
förståelse  för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund  och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan  trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,

Vårt förslag är ett sätt att implementera läroplanens uttalade syfte i den dagliga verksamheten. Detta kan därmed även underlätta för förskollärare genom att arbetet mot rasism och intolerans blir ett kontinuerligt och naturligt inslag. Någon form av fortbildning för förskollärare kan vara  nödvändig för att projektet skall få önskad effekt.

Idag får förskolor böcker levererade med bokbuss. Boklådorna med normkritiska böcker kan distribueras i samband med att bokbussarna besöker förskolor. Boklådorna skall ses som ett komplement till befintlig verksamhet och syftar inte till att ersätta denna. Böckerna väljs ut av bibliotekspersonal  och handhas av förskolorna under cirka en månads tid. Återlämning sker i  samband med att bokbussen kommer nästa gång och då utdelas en ny boklåda. För att minska arbetsbelastningen för bibliotekspersonalen kan  lådorna skickas vidare från förskola till förskola och behöver därmed inte packas om varje gång. 

Vad gäller finansiering av projektet behöver det inte innebära några större kostnader eftersom bibliotekens befintliga böcker i stor utsträckning kan användas och det redan finns pengar budgeterade för eventuella nyinköp. Utbildning av personal kan innebära extra kostnader men med tanke på hur viktigt det är att förebygga rasism och intolerans i tid borde detta vara ett prioriterat område. Därför föreslår vi att alla anställda inom förskoleverksamheten i Borås stad genomgår normkritiska utbildningar.

Därför yrkar samhällsklassen SA13N på Bäckängsgymnasiet att denna handlingsplan verkställs i Borås stad.

Kommentarer