Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Handlingsplan för att minska självmorden i Borås kommun

Sammanfattning

Under 2010-2015 har 1179 personer i Västra Götalands län tagit sina liv. Ungefär tio gånger fler har försökt att ta sitt liv. Det vill säga över 12 000 personer. Varje självmord producerar ett ofattbart lidande för familjemedlemmar, vänner, kollegor och grannar. Konsekvenserna av ett självmord resulterar i depressioner, sjukskrivningar, skuldkänslor och i flera fall kopieras självmorden.

Beskrivning

De allra flesta som tar sitt liv är deprimerade eller lider av annan psykisk ohälsa. I dag kan vi bota depressioner och det finns mycket kunskap om hur självmorden kan minska radikalt. Men kunskapen är inte allmänt känd. Självmord är behäftat med stort stigma och okunskap.

År 2008 antog riksdagen en nollvision för självmord. ”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv.” Utdrag ur proposition 2007/2008:110

Men ska självmorden minska radikalt måste varje län och kommun göra sitt. Eftersom Sverige har en nationell nollvision finns det inget som hindrar Borås kommun från att ha en lokal sådan. Och det är första steget. Nästa bör rimligtvis vara att Borås kommun sätter upp ett delmål. Exempelvis att självmorden och självmordsförsöken ska minska med 20 procent på fem år. I samband med det bör en eller flera samordnare leda ett långsiktigt arbete för att uppnå målet. Samordnarna bör regelbundet bjuda in aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med människor som har självmordstankar. Exempelvis psykiatrin, blåljusmyndigheterna, skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, ideella organisationer, kyrkan med flera. Var och en bör bidra med kunskap och genom att årligen utvärdera statistiken kan slutsatser dras om hur effektivt arbetet går.

Runt om i Sverige pågår liknande arbete. Bland annat i Sörmland, Gotland, Norrköping och Värmland. Det går att lära sig av vad andra har gjort, både i Sverige och utomlands.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har räknat ut att de förtidiga dödsfallen i Sverige innebär en förlust på mer än 38 000 levnadsår eller 32 år per självmord. Denna lidandeproduktion är något vi i stor utsträckning kan förebygga.

Ingen kan göra allt men Borås kommun kan göra sitt. Därför vill jag se att Borås kommun snarast tar fram en handlingsplan enligt ovan.

Hälsningar Angelica Ekengren– volontär Suicide Zero

Bifogade filer
document Borås kommun behöver en handlingsplan för hur självmorden ska minska (1).pdf Ladda ner

Kommentarer