Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Verka för stationsläge i Sjömarken och utöka tågtrafiken till Göteborg

Sammanfattning

Verka för en ny tågstation i Sjömarken och verka för utökad tågtrafik på sträckan Borås-Göteborg (Kust till kustbanan). Att öppna en station i Sjömarken är enkom positivt. Det kan få flera av bilälskarna i Sjömarken att ställa bilen och istället ta tåget till Göteborg. Eller varför inte Landvetter eller Värnamo? Vidare är det positivt att försöka minska incidenterna med linje 100. Resestandarden blir faktiskt bättre in till Borås och det blir fler turer mot Göteborg än dagens. Det ligger dessutom i linje med redan beslutade dokument och program och även Borås Stads föreslagna Översiktsplan.

Beskrivning

Borås Stad bör verka för en tågstation i Sjömarken

Som boende i Sjömarken har man allt man kan önska sig, framförallt som barnfamilj med en fantastisk skola och förskola (Björkgården), lägg därtill lekplatser i världsklass och närheten till Viaredssjön så är valet av bostadsort inte svårt. Allt detta var för oss främmande när vi valde att flytta hit från Göteborg. Den enda anledningen till att vi valde Sjömarken var att det fanns en närhet till Göteborg rent geografiskt. Allt fantastiskt med Sjömarken upptäckte vi väl på plats. Det var inget annat än en lottovinst. Borås Stad hade levererat -över förväntan! Eftersom närheten till Göteborg är viktig för oss så är det mycket glädjande att ta del av Borås Stads föreslagna Översiktsplan (Utställningsversion november 2017). Den nämner de komparativa fördelar Sjömarken och Sandared har i och med sin närhet till Göteborg: ”Sandared har ca 3500 invånare i tätorten. I hela omlandet inklusive orterna Sjömarken, Sandhult, Hedared och landsbygden bor ca 8 800 invånare. Det geografiska läget nära Göteborg är attraktiv för pendling, men även till närliggande arbetsplatser”

Jag delar Översiktsplanens slutsatser. Vidare konstaterar Borås Stad i sitt förslag till Översiktsplan att (avser Sandared där orten Sjömarken ingår):

”Fler boende nära stationen stärker underlaget för tåg och kan motivera en upprustning av järnvägen. Det är en viktig del i att skapa en attraktiv regiontrafik som ansluter till den framtida Götalandsbanan”.

När jag läste detta så såg jag möjligheterna med att åka tåg från Sjömarken till Göteborg. Borås Stad är också, vilket nämns ovan, av den uppfattningen att både Sjömarken och Sandared har en geografisk närhet till Göteborg vilket är attraktivt för pendling och att en upprustning av Kust till kustbanan sträckan Borås-Göteborg kan vara motiverad.

Jag upplevde också få stöd för min tes om station i Sjömarken när jag tog del av Målbilden för kollektivtrafiken i Sjuhärad 2025. Detta är ett gemensamt antaget dokument av kommunerna inom Sjuhärads kommunalförbund. Där står följande:

”Tågtrafiken ska utgöra stommen i Sjuhärads kollektivtrafiksystem. Befintliga järnvägsstråk ska utvecklas och bra anslutningar mellan kommunerna och den nya Götalandsbanan är nödvändig” (Målbilden för kollektivtrafiken i Sjuhärad 2025).

Som läsaren märker efterfrågar jag bättre förbindelser mellan Sjömarken och Göteborg. Idag är den goda resan inte möjlig på denna sträcka. En ny station i Sjömarken skulle göra denna resa betydligt enklare och snabbare. Att som nu ta buss in till Borås resecentrum och kliva på en, i allt väsentlig, olycksdrabbad linje 100 där man bara tills för en stund sedan inte fick ha kaffe med sig är inget alternativ. Att den dessutom saknar toalett och inte klarar av fler än en barnvagn gör att den bör framställas som ett medel för att frakta annat än kunder i.

Översiktsplanen menar vidare att:
”Sandareds station har tågtrafik på kust- till kustbanan mellan Göteborg och Kalmar. Ett antal busslinjer går också mellan Sandared och Borås. Tågresandet är lågt jämfört med busstrafiken, främst pga dålig kapacitet på järnvägen”.

Idag trafikerar fyra SJ fjärrtåg sträckan Göteborg-Kalmar. Dessa stannar dock inte vid Sandared station som Översiktsplanen antyder ovan. Det gör däremot Västtågen. Borås Stad skriver att tågresandet är lågt jämfört med busstrafiken och detta är helt korrekt. Idag går det nio turer per dag från Sandared in till Göteborg med Västtågen. Här tror jag det är viktigt att i dialog med Västtrafik försöka få till stånd flera avgångar med tåg på olycksdrabbade linje 100;s bekostnad.

När det gäller ”dålig kapacitet på järnvägen” så delar jag inte Översiktsplanens påstående. Trafikverkets utredning Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 2012-2021 konstaterar att kapacitet finns på sträckan Göteborg-Borås för utökad trafik. Likaså Västtågsutredningen som nämner att 18 turer per dag med tåg kan erbjudas mot dagens nio utan att förstärka infrastrukturen (bygga mötesspår).

Vad kan vi konstatera så här långt? Borås Stad slår fast att (1) Sjömarken ligger geografiskt nära Göteborg vilket är attraktivt för pendling, (2) befintliga järnvägsstråk ska utvecklas, (3) tågtrafiken ska utgöra stommen i Sjuhärads kollektivtrafiksystem och, något motvilligt, (4) kapaciteten finns faktiskt för utökad tågtrafik.

Det nyss nämnda stärker min tes om att en tågstation är lämplig i Sjömarken. Jag får även stöd från annat håll. Västtågsutredningen.
Birgitta Losman (MP) f.d. regionråd i Västra Götaland gav Västragötalandsregionen i uppdrag att utreda nya stationslägen för tåg på befintliga järnvägar runt om i Västra Götaland. Ett initiativ vilket kunde härledas från ”Pågatågen” i Region Skåne. Utredningen, som kallas Västtågsutredningen är nu ute på remiss bland kommunerna i Västra Götaland. Utredningen lämnar rekommendation om att öppna upp en ny station i Sjömarken, även framtida stationer i Gånghester, Målsryd och Aplared kan vara intressanta.

Borås stad anser, i sitt yttrande över utredningen, att nya järnvägsstationer i Sjömarken, Gånghester, Målsryd och Aplared inte är aktuella under de trafikeringsförutsättningar utredningen redovisar. Som skäl till sitt beslut anger Borås Stad följande: Kollektivtrafikens turtäthet i stråken får inte försämras av de nya stationerna. Om turtätheten på järnvägen skulle motsvara dagens sammanlagda buss- och tågtrafik eller vara bättre så kan stationer vara intressanta i Sjömarken.

Som jag inledningsvis nämnde så upplever vi Borås Stad som en välordnad och fungerande stad som erbjuder en barnfamilj ett överflöd av valmöjligheter och aktiviteter. Till och med förslaget till Översiktsplan känns relevant och genomarbetat. Jag blir därför besviken när jag läser Borås Stads yttrande över Västtågsutredningen. Jag vill tolka det som ett olycksfall, i det annars goda arbetet.

Följande två stycken som är hämtat från Borås Stads yttrande får illustrera den typiska standarden för både svenskan och analysen:

”En ny station i Sjömarken är tänkt för mellanmarknaden mellan Borås-Göteborg som riskerar att bli liten mellan orter som exempelvis Sjömarken och Mölnlycke”

Meningen ovan, även i ett tänkt sammanhang, är obegriplig. Riskerar stationen att bli liten? Kommer den att krympa? Finns det ytterligare en ort som heter Sjömarken som ligger mellan Sjömarken och Mölnlycke?

Andra exemplet lyder: ”De investeringar som nya stationer innebär, behöver leda till en överflyttning av trafik från väg till järnväg för att bli lönsam och en ökar attraktivitet för orten. Då krävs det att kapaciteten och standarden på järnvägen byggs och trafikeringen höjs till en nivå som är acceptabel för arbetspendling och som kan konkurrera med andra trafikslag”

Bortsett från ökar alternativt ökad attraktivitet (svenskan) så är även denna mening till stora delar förvirrande. Hur kommer en öka(r)d attraktivitet för orten in i meningens sammanhang? Detta utvecklas inte. Därefter följer ett resonemang om att kapacitet och standard ska byggas? Vanliga verb som öka och höja skulle fungera här och dessutom, vilket är viktigare, kapaciteten finns. Med standard vet jag inte vad som avses.

Vidare konstaterar Borås Stad i yttrandet att: ”Idag har Sjömarken god kollektivtrafikförsörjning med buss men trots det ett lågt kollektivtrafikresande. Det bedöms inte finnas så många starka målpunkter mellan Sjömarken och orterna i stråket mot Göteborg”.

Yttrandet präglas av en motsägelsefullhet och i vissa avseende till och med förvirring. Vi har ju konstaterat att Sjömarken har en geografisk närhet till Göteborg och att det är attraktivt ur en pendlingsaspekt. Vi har också konstaterat att kapaciteten finns (både Trafikverket och Västtågsutredningen konstaterar detta).

Yttrande hade kanske kunnat göras mera omfattande över Sjömarksbons behov och karaktäristika och att blickarna i yttrandet även var vända mot Göteborg (som i Översiktsplanen) och inte som nu endast mot Borås.

Borås Stad motiverar vidare sitt beslut med att inte öppna en station i Sjömarken med följande: ”Kollektivtrafikens turtäthet i stråken inte får försämras av de nya stationerna”.

Resultatet av en station i Sjömarken blir följande med utredningsalternativ 2 i Västtågsutredningen:
- Stadsbusstrafiken Sjömarken-Borås påverkas inte utan finns kvar oförändrad.
- Tågtrafiken får dubbelt så många turer så att det blir 18 dubbelturer på vardagar. Tågen får strikt timmestrafik med ny station i Sjömarken.
- Linje 159 tas bort Borås-Sandared C men bibehålls till Skogshill i norra delen av Sandareds tätort. 159:an ersätts av linje 404.
- Linje 404 får timmestrafik med tidslägen mellan tågen och reduceras därmed med 5 % (från 19 till 18 dubbelturer).

Tillsammans med tågen blir det två förbindelser i timmen Sandared-Borås hela trafikdygnet. Sammantaget blir det färre turer på sträckan Sandared-Borås, men den upplevda resstandarden blir en förbättring, eftersom de snabba tågturerna blir fler och bussarna aldrig går på samma gång som tåget utan i luckorna däremellan (det kommer exempelvis bli justeringar gällande dagens avgångar med linje 159 och 404 som i dagsläget båda avgår kl. 07:19 från Sjömarken station mot Borås resecentrum). Lägg därtill förbättringen för alla som vill kliva på tåget i Sjömarken och åka mot Göteborg. Mellan exempelvis Sjömarken och Bollebygd blir det alltså en (1) minskad busstur men ytterligare nio tågturer!

Västtågsutredningen är speciell till sin karaktär. Den föreslår relativt enkla åtgärder i befintlig infrastruktur vilka skapar en bättre livskvalitet för medborgare i en bygd, ort och/eller stad. Som jag ser det finns endast ett sakfel och det är följande mening hämtat från Underlagsrapport 1 (analyser och beräkningar). Där står på sida 35:
”Boråsbanan (menar Kust till kustbanan) har idag ett glest turutbud med tåget som tar längre tid mellan Göteborg-Borås än expressbussarna. Tillsammans med ett stort utbud med bussar i stråket har tågresandet utvecklats svagt mellan Göteborg och Borås”.

SJ;s fjärrtåg på sträckan Borås-Göteborg går snabbare än buss 100 på samma sträcka. Det är också SJ;s fjärrtåg linje 100 ska jämföras med och inte Västtågen som stannar på betydligt fler platser än linje 100 men trots detta faktum endast är ett par minuter långsammare än linje 100.

Avslutningsvis ger jag mig på ett försök till sammanfattning. Att öppna en station i Sjömarken är enkom positivt. Det kan få flera av bilälskarna i Sjömarken att ställa bilen och istället ta tåget till Göteborg. Eller varför inte Landvetter eller Värnamo? Vidare är det positivt att försöka minska incidenterna med linje 100. Resestandarden blir faktiskt bättre in till Borås och det blir fler turer mot Göteborg än dagens. Det ligger dessutom i linje med redan beslutade dokument och program och även Borås Stads föreslagna Översiktsplan.

Det är möjligt att en positiv resandeutveckling på befintlig järnväg mellan Borås och Göteborg inte skapar önskvärda incitament för att bygga ny höghastighetsbana men snälla Borås Stad låt inte glädjen över att få bygga ett monument (där den regionalekonomiska tillväxten faktiskt ligger i planeringen av banan) överskugga Sjömarkens behov i närtid.

Marcus Nyström
Sjömarken

Kommentarer