Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Hastighetssänkning i Sjömarken

Sammanfattning

Sjömarkens vägförening kräver och ansöker hos Borås Stad att hastigheten på Alingsåsvägen i Sjömarken sänks till 40 km/h respektive 30 km /h. I samband med detta måste hastighetsreducerande åtgärder skapas på vägen.

Beskrivning

Trafiksituationen på väg 1761 Alingsåsvägen i Sjömarken är inte längre hållbar. Fordon och hastighet har ökat i och med att väg 27 nu ansluter till Viared. Vägens funktion har ändrats, dock inte beskaffenheten. Idag fungerar vägen som en genomfartsväg både för arbetspendlare och gods (tunga fordon/tunga fordon med släp). Trafikanter från Småland och Halland leds via GPS genom Sjömarken istället för att ta väg 180 genom Borås. Tung trafik från Viareds industriområde använder väg 1761 för att ta sig norr om Borås. Nu när Viareds industriområde växer för varje år kommer trafiken att bli mer intensiv. Väg 1761 från Göteborgsvägen fram till Skärkhultsvägen en sträcka på ca 1700 meter finns det 77 fastigheter som har utfart mot Alingsåsvägen. På samma sträcka är det 19 anslutningsvägar. Många av fastigheterna kräver att de boende måste backa ut eller in sitt fordon för att komma till sin bostad. Alingsåsvägen är en smal omodern väg som är utformad med branta backar och snäva kurvor med skymd sikt. Här byggs varje år fler villor intill vägen samtidigt som fler använder vägen för genomfart för att ta sig norr om Borås för att spara några km. Trafikanter både boende i närområdet och de som enbart använder vägen för genomfart tar inte hänsyn och förstår inte att Alingsåsvägen är utformad som en villagata. Trafikmätningen som gjordes i maj 2018 visar att 81 % kör för fort med en medelhastighet på 68 km/h där max farten är 108 km/h. Här krävs åtgärder för att hjälpa trafikanterna att ta hänsyn och anpassa farten. Vägens ursprungliga funktion bygger på tillgänglighet för boende i området. Många barn och vuxna har målpunkter i form av skola, dagis, idrottsplats och kollektivtrafikhållplats i det absoluta närområdet. Nuvarande situation uppvisar en klassisk konflikt mellan framkomlighet och tillgänglighet. Ansvaret för väg 1761 är delat mellan Borås Stad, Länsstyrelsen och Trafikverket. Vi har sökt hos Länsstyrelsen för att få tillbaka förbudet mot genomfartstrafik av tunga fordon. Hos Trafikverket har vi ansökt om hastighetsreducerade åtgärder. Trafikverket har kallat in en konsult som skall återkomma med förslag. Nu ansöker vi hos Borås Stad om hastighetssänkningar.

Hälsningar
Hans Borgö
Sjömarkens vägförening

Kommentarer

Fredrik Iwanson 2019-05-15
Bra att sänka hastigheten till 40 km/h samt att förbjuda tungtrafik.
katarina carlsson 2019-05-20
önskar fler Väg gupp på Alingsåsvägen och att det som finns lagas,samt övergångsställen innan infarten till till Björkgårdens förskola. Samt sänkt hastighet. Flyttade till Alingsåsvägen för 12 år sedan, då kunde vi sitta ute i lugn och ro, idag går det inte sitta ute mellan kl 15 och 18 och föra ett samtal för trafiken dånar förbi mvh katarina
christer svensson 2019-05-20
Skulle vilja se lite fler och rejälare fartgupp på Alingsåsvägen. det "fartgupp" som finns i dag i höjd med Björkgårdens dagis minskar inte farten... skulle även vara bra med sidavgränsnings hinder. se länk. https://www.nacka.se/493aea/globalassets/stadsutveckling-trafik/bilder/trafik/trafiko-pollare.jpg Mvh Christer Svensson
Kjell-Åke Josefsson 2019-05-20
Tycker inte man skall sänka hastigheten till 30 eller 40Km/t utan mer kontrollera och beivra den hastighet som gäller idag. Det är alldeles för många som kör långt över gällande max hastighet och det gäller inte bara Alingsåsvägen utan kanske framförallt Göteborgsvägen efter 30-sträckan. Tycker dock att det vore bra att införa förbud mot tung genomfarts trafik.
Johan Norrman 2019-05-20
I när tid behövs förbud mot tung trafik, sänkt hastighet samt mer hastighet kontroller. Men i det längre så behövs nya vägar för både infart mot Sjömarken, sandared samt till Sandhult och till 180:an.Bro över Viaredsjön???
Dag Bjurklint 2019-05-20
Tror inte man får någon effekt på vare sig den ökande hastigheten eller det ökande antalet långtradare om man inte inför hastighetsbegränsning och fysiska hastighetsbegränsande åtgärder. Även ett förbud mot de allra tyngsta fordonen är nog nödvändigt. Har sett flera incidenter där barn som ska gå över vägen kommer farligt nära långtradare när de måste gå över vägen.
Joakim Lundvall 2019-05-21
Farthinder tycker jag känns som en bra grej, men varför inte ta det itll en ny dimension? de befintliga drabbar även de som kör i vanlig hastighet. Sjömarken kan bli en test zon för denna typ av hinder! https://www.businessinsider.com/speed-bump-badennova-non-newtonian-liquid-hard-soft-road-fast-slow-safety-2017-6?r=US&IR=T
Kristian Ruzic 2019-05-25
Förbjuda tung trafik: ja Sänka hastighet: ja Är dock tveksam till effekt av sänkt hastighet, respekten mot 30 km/h genom Sjömarken är dålig. Polisen har inga resusurser för att stävja fortkörning. Byggtakt och inflyttningstakt matchar inte nuvarande dimensioner på vägnätet och framgent krävs omfattande förändringar för att inte göra transport genom Sandared/Sjömarken till ett välkänt dåligt exempel på misslyckad expansion och matchande vägnät.
Lisa Laurin 2019-07-05
Bra förslag!